Hjärnhinneinflammation

Video: Hjärnhinneinflammation
Videon visar en liten flicka med bakteriell hjärnhinneinflammation. Detta är ett farligt tillstånd och barnet måste snabbt till sjukhus för behandling. Flickan har uppenbart nedsatt allmäntillstånd, är gnällig och uppenbarligen inte glad. Hon är märkbart stel i rygg och nacke. Lyckligtvis fick hon snabbt behandling, och vi ser att hon gradvis frisknar till under de följande dagarna.

Vad är...

Kontakta din läkare

Vad är hjärnhinneinflammation?

Hjärnhinneinflammation är en allvarlig inflammation i hinnorna runt hjärnan och ryggmärgen. Den orsakas av olika typer av mikroorganismer, t.ex. virus, bakterier och svampar.

Hjärnhinneinflammation orsakad av svampar är sällsynt och ses oftast hos personer som har problem med immunsystemet, t.ex. vid cancer eller hiv/aids.

Hjärnhinneinflammation orsakad av virus kan drabba en person som har en virusinfektion någon annanstans i kroppen, t.ex. magsjuka, vattkoppor eller påssjuka. Hjärnhinneinflammation orsakad av virus kan man få i alla åldrar, men den är vanligast hos barn. Den försvinner som regel av sig själv utan några långvariga komplikationer.

Hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier är däremot ett livshotande tillstånd som kräver akutvård och sjukhusinläggning.

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av många olika bakterier. Hos nyfödda är de vanligaste orsakerna grupp B-streptokocker och Escherichia coli.

Hos barn som är äldre än 2 månader svarar Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) och Neisseria meningitidis (meningokocker) för de flesta fallen av hjärnhinneinflammation.

Innan man började vaccinera var Hemophilus influenzae typ b (Hib) en fruktad orsak till hjärnhinneinflammation hos barn som ofta ledde till svåra komplikationer. Tack vare dagens rutinvaccinering är det sällsynt att Hib orsakar hjärnhinneinflammation.

Tiden från infektion till symtom (inkubationstid) varierar från några dagar till några veckor, beroende på vilken bakterie som orsakat infektionen.

Bakterierna sprids genom droppar från en infekterad persons nysningar eller hosta; men infektion kan också uppstå genom direktkontakt med en infekterad person eller avföring, beroende på typ av bakterie.

Animation: Vad är hjärnhinneinflammation?


Video: Se en flicka med stel nacke pga. hjärnhinneinflammation 


Video: Så skiljer du på hudblödningar från ofarliga utslag


Video: Tecken på hjärnhinneinflammation hos barn

Symptom

Symtom och tecken vid hjärnhinneinflammation hos barn

De första symtomen på hjärnhinneinflammation är ofta lindriga med feber, snuva och hosta. Symtomen förvärras och de klassiska symtomen på hjärnhinneinflammation uppkommer: huvudvärk, feber och stel nacke.

Andra symtom som kan förekomma är kräkningar, ljuskänslighet, kramper, allmän sjukdomskänsla, rosa eller röda utslag, lila fläckar på huden som inte försvinner om man trycker på dem (hudblödningar eller petekier), nedsatt energi, trötthet och att inte vara helt medveten om andra runt omkring.

Nyfödda kan har mer vaga symtom, som att de gråter mer, äter dåligt, är retliga vilket blir värre när man håller i barnet, stöter upp maten mer än vanligt, kräks och har nedsatt kroppstemperatur.

Du måste omedelbart kontakta läkare eller ringa 112 och begära ambulans om barnet har symtom som tyder på hjärnhinneinflammation.

 

Video: Tecken på hjärnhinneinflammation hos barn


Video: Se en flicka med stel nacke pga. hjärnhinneinflammation 


Video: Så skiljer du på hudblödningar från ofarliga utslag

 


Komplikationer

Komplikationer: hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation kan snabbt förvandlas till ett livshotande tillstånd med chock, dålig cirkulation, sjunkande blodtryck, medvetslöshet och risk för andnings- och hjärtsvikt.

Förutom inflammationen i hjärnan och ryggmärgen kan flera organ påverkas, t.ex. lever, njurar och hjärta.

Hjärnhinneinflammation är mycket allvarlig och kan leda till döden.

Om barnet inte tillfrisknar från hjärnhinneinflammation kan olika typer av hjärnskador, som hörselnedsättning, nedsatt syn, inlärningssvårigheter och krampsjukdom (epilepsi) vara långvariga effekter av inflammationen.

Behandling

Behandling/Gör så här om du misstänker att ditt barn har hjärnhinneinflammation.

Det är viktigt att man som förälder känner till tecknen och symtomen på hjärnhinneinflammation.

Ring omedelbart läkare eller 112 och begär ambulans om du misstänker att ditt barn har hjärnhinneinflammation.

Feber och kräkningar, utan diarré, kan bero på vanliga infektioner, men kan också vara tidiga tecken på hjärnhinneinflammation.

Om barnet har utslag ska du kontrollera om det är hudblödningar (petekier) - små brustna blodkärl under huden - genom att göra glastestet.

Tryck ett glas eller ett finger på utslaget. Om utslaget inte försvinner när du trycker på det kan det vara hudblödningar. Hudblödningar kan vara ett tecken på en allvarlig bakteriell infektion och du ska omedelbart kontakta läkare.

 Du kan också kontrollera om barnet har stel nacke.

Låt barnet sitta upp i sängen och håll en liten leksak eller en ficklampa nära naveln och be barnet titta efter föremålet. Kontakta omedelbart läkare om barnet har problem med att titta ned på föremålet.

Ett annat tecken på stel nacke är att inte kunna böja huvudet framåt och nedåt vid kräkningar.

Om läkaren tror att barnet har hjärnhinneinflammation tar han/hon några blodprover och ett prov på ryggvätskan (cerebrospinalvätskan) för att se om det finns tecken på infektion.

Om barnet har hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier måste antibiotika omedelbart ges i venerna, i tillägg till annan intensiv behandling.

Troligen måste ett barn med hjärnhinneinflammation ligga på sjukhus i flera dagar, eller till och med veckor, beroende på hur svår sjukdomen är.

När barnet kommer hem från sjukhuset är det viktigt att han/hon får tillräckligt med vila och näring.

Ring omedelbart läkare om barnet inte blir bättre hemma, eller om barnet tycks bli sämre istället för bättre.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder: hjärnhinneinflammation

Det svenska vaccinationsprogrammet skyddar mot vissa sorters hjärnhinneinflammation (fr a av parotit och Hib).

De meningococcstammar som brukar orsaka meningit i Sverige kan man inte vaccinera mot.

Vid fall av hjärnhinneinflammation av meningokocker i täta miljöer, som dagis, kopplas infektionsläkare in och ger råd om behandling av de andra barnen.